944 23 030 post@wefixas.no

Våre tjenester

MONTERING

Vi hånd­te­rer raskt og rime­lig mon­te­ring av alt fra flat­pak­ke­de møbler, kjøkken­innredning og garderobe­skap, til gulv­legging og dørmontering.

TREFELLING

WeFix har lang erfa­ring med tre­fel­ling både fra bakke­nivå og sek­sjons­fel­ling fra tre­topp. Vi feller og beskjæ­rer små og store trær, rydder skogsom­rå­der, og løser kre­ven­de opp­drag i tett bebyg­gel­se, vel­plei­de hager eller klemt mellom kraftledninger.

WeFix er ansvars­for­sik­ret for inntil 10 mil­lio­ner. Kon­takt oss for tre­fel­ling i hele Asker og Bærum området!

VAKTMESTER

Vi tar opp­drag i for­bin­del­se med repa­ra­sjo­ner, fore­fal­len­de arbeid og ved­li­ke­hold av hus, boretts­lag eller andre byg­nin­ger. På vin­te­ren tilbyr vi også tak­må­king og snø­rydding, og på våren blant annet vår­ren­gjø­ring av ute­om­rå­der og fjer­ning av grus fra plener og gangveier.

TREFELLING

WeFix har lang erfa­ring med tre­fel­ling både fra bakke­nivå og sek­sjons­fel­ling fra tre­topp. Vi feller og beskjæ­rer små og store trær, rydder skogsom­rå­der, og løser kre­ven­de opp­drag i tett bebyg­gel­se, vel­plei­de hager eller klemt mellom kraft­ledninger. WeFix er ansvars­for­sik­ret for inntil 10 millioner.

MONTERING

Vi hånd­te­rer raskt og rime­lig mon­te­ring av alt fra flat­pak­ke­de møbler, kjøkken­innredning og garderobe­skap, til gulv­legging og dørmontering.

VAKTMESTER

Vi tar opp­drag i for­bin­del­se med repa­ra­sjo­ner, fore­fal­len­de arbeid og ved­li­ke­hold av hus, boretts­lag eller andre byg­nin­ger. På vin­te­ren tilbyr vi også tak­må­king og snø­rydding, og på våren blant annet vår­ren­gjø­ring av ute­om­rå­der og fjer­ning av grus fra plener og gangveier.

Øvrige oppdrag

Har du noe som skulle vært gjort, men som ikke helt faller inn under de over­nevn­te kate­go­ri­ene? Det er frem­de­les gode sjan­ser for at vi kan hjelpe deg. Alle våre ansat­te er tek­nisk begavede men­nes­ker med øye for gode løs­nin­ger. Eksem­pel­vis utfører vi byg­ging og plan­leg­ging for skred­der­syd­de løs­nin­ger, svei­sing, smø­ring og pole­ring av båter, m.m.

Er du usik­ker på om vi tar akku­rat ditt opp­drag? Kon­takt oss gjerne på tele­fon, chat eller via kon­takt­skje­ma­et i bunnen av sida.

Rask og veldig god utfø­rel­se. Kunne ikke vært mer fornøyd!

– Linda

 

Om WeFix

 

Martin Koren star­tet We Fix As i 2016, og siden da har det lille fir­ma­et blitt grad­vis større, og utvik­let en for­nøyd kunde­base bestå­en­de av både pri­vat­per­soner og bedrifter.
 
Vi i WeFix tar store og små opp­drag innen tre­fel­ling og opp­ryd­ning etter fel­lings­ar­beid, samt en rekke andre mer eller mindre fysisk kre­ven­de jobber.
 
Vi feller og beskjæ­rer trær, både fra bakken og tre­top­pen. Sam­ti­dig jobber vi med vår­ren­gjø­ring, og fjer­ner grus etter vin­te­ren fra gater, plener og gang­vei­er. Vi har også jobbet med bunn­smø­ring og pole­ring av båter, repa­ra­sjon av gjer­der, luking i hager, flyt­ting og bæring, bort­kjø­ring og montering.
 
På vin­te­ren jobber vi mye med tak­må­king, og fjer­ner store, tunge snø­meng­der og istap­per fra kom­mu­na­le byg­nin­ger som barne­ha­ger og eldre­bo­li­ger, samt boretts­lag og pri­va­te tak eller bal­kon­ger. Arbei­det i høyden krever ruti­ner­te ansat­te som er godt opp­lært i sik­ker­hets­ru­ti­ner med tau og seler.
 
Våre ansat­te er kom­pe­ten­te, tøffe men­nes­ker, med tek­nisk inn­sikt og evne til å løse de fleste opp­drag. Vi er alltid klare for nye utford­rin­ger, og trives med varier­te oppgaver.
 
Er du usik­ker på om vi tar akku­rat ditt opp­drag – ta kon­takt for en hyg­ge­lig prat! Gratis befa­ring, selvsagt.

MARTIN KOREN
Daglig leder
944 23 030

Møtte opp til befa­ring fullt utstyrt og klar til å ta jobben der og da. Meget hyg­ge­lig og effektiv!

– Frank

KONTAKT

Kon­takt oss for opp­drag, kon­sul­ta­sjon og pris. Tre­fel­ling i Asker og Bærum? Vi skal alltid være din lokale trefellingspartner!

RING OSS

SEND EN E‑POST

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle