944 23 030 post@wefixas.no

Våre tjenester

MONTERING

Vi hånd­te­rer raskt og rime­lig mon­te­ring av alt fra flat­pak­ke­de møbler, kjøkken­innredning og garderobe­skap, til gulv­legging og dør­montering.

TREFELLING

WeFix har lang erfa­ring med tre­fel­ling både fra bakke­nivå og sek­sjons­fel­ling fra tre­topp. Vi feller og beskjæ­rer små og store trær, rydder skogsom­rå­der, og løser kre­ven­de opp­drag i tett bebyg­gel­se, vel­plei­de hager eller klemt mellom kraft­ledninger.

WeFix er ansvars­for­sik­ret for inntil 10 mil­lio­ner.

VAKTMESTER

Vi tar opp­drag i for­bin­del­se med repa­ra­sjo­ner, fore­fal­len­de arbeid og ved­li­ke­hold av hus, boretts­lag eller andre byg­nin­ger. På vin­te­ren tilbyr vi også tak­må­king og snø­rydding, og på våren blant annet vår­ren­gjø­ring av ute­om­rå­der og fjer­ning av grus fra plener og gang­vei­er.

TREFELLING

WeFix har lang erfa­ring med tre­fel­ling både fra bakke­nivå og sek­sjons­fel­ling fra tre­topp. Vi feller og beskjæ­rer små og store trær, rydder skogsom­rå­der, og løser kre­ven­de opp­drag i tett bebyg­gel­se, vel­plei­de hager eller klemt mellom kraft­ledninger. WeFix er ansvars­for­sik­ret for inntil 10 mil­lio­ner.

MONTERING

Vi hånd­te­rer raskt og rime­lig mon­te­ring av alt fra flat­pak­ke­de møbler, kjøkken­innredning og garderobe­skap, til gulv­legging og dør­montering.

VAKTMESTER

Vi tar opp­drag i for­bin­del­se med repa­ra­sjo­ner, fore­fal­len­de arbeid og ved­li­ke­hold av hus, boretts­lag eller andre byg­nin­ger. På vin­te­ren tilbyr vi også tak­må­king og snø­rydding, og på våren blant annet vår­ren­gjø­ring av ute­om­rå­der og fjer­ning av grus fra plener og gang­vei­er.

Øvrige oppdrag

Har du noe som skulle vært gjort, men som ikke helt faller inn under de over­nevn­te kate­go­ri­ene? Det er frem­de­les gode sjan­ser for at vi kan hjelpe deg. Alle våre ansat­te er tek­nisk begavede men­nes­ker med øye for gode løs­nin­ger. Eksem­pel­vis utfører vi byg­ging og plan­leg­ging for skred­der­syd­de løs­nin­ger, svei­sing, smø­ring og pole­ring av båter, m.m.

Er du usik­ker på om vi tar akku­rat ditt opp­drag? Kon­takt oss gjerne på tele­fon, chat eller via kon­takt­skje­ma­et i bunnen av sida.

Rask og veldig god utfø­rel­se. Kunne ikke vært mer for­nøyd!

– Linda

Om WeFix

WeFix er et hurtig vok­sen­de firma med base i Sandvika, som tar store og små opp­drag i Bærum, Oslo og omegn. Med et knippe nøye utvalg­te ansat­te og et lite hav av erfa­ring og kom­pe­tan­se, har vi anled­ning til å løse et bredt spek­ter av store og små opp­ga­ver.

Vi tilbyr selv­sagt gratis befa­ring, og gir et for­nuf­tig og rime­lig pris­over­slag.

MARTIN KOREN
Daglig leder
944 23 030

Møtte opp til befa­ring fullt utstyrt og klar til å ta jobben der og da. Meget hyg­ge­lig og effek­tiv!

– Frank

KONTAKT

Kon­takt oss for opp­drag, kon­sul­ta­sjon og pris. Tre­fel­ling i Asker og Bærum? Vi skal alltid være din lokale tre­fel­ler!

Denne kontakt­skjemaet er beskyt­tet av reCAPTCHA, under­lagt Goog­les personvern­regler og vilkår.