944 23 030 post@wefixas.no

Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nett­steds­adres­se er: https://www.wefixas.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kommentarer

Når besø­ken­de legger inn kom­men­ta­rer på siden, lagres infor­ma­sjo­nen gitt inn i kom­men­tar­skje­ma­et i til­legg til IP-adres­sen til den besø­ken­de og den besø­ken­des nett­le­ser­ver­sjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå use­riø­se kommentarer.

En anonym tekst­streng gene­rert på grunn­lag av e‑postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tje­nes­ten Gra­va­tar for å under­sø­ke om du har en konto der. Per­son­ver­n­er­klæ­rin­gen til Gra­va­tar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kom­men­ta­ren din er blitt god­kjent, vil pro­fil­bil­det ditt være synlig for hvem som helst i for­bin­del­se med kom­men­ta­ren din.

Media

Hvis du laster opp bilder til nett­ste­det, bør du unngå å laste opp bilder som inne­hol­der infor­ma­sjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besø­ken­de på siden kan laste ned og hente ut slik infor­ma­sjon fra bilder på siden.

Kontaktskjemaer

Det lagres ingen infor­ma­sjon i nett­løs­nin­gen ved utfyl­lel­se og inn­sen­del­se av skjema

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kom­men­tar på dette nett­ste­det, kan du be oss om å huske navn, e‑post og nett­sted. Denne infor­ma­sjo­nen lagres i en infor­ma­sjons­kap­sel og er der for å gjøre ting let­te­re for deg. Du tren­ger da ikke å gi inn denne infor­ma­sjo­nen på nytt neste gang du legger inn en kom­men­tar. Disse infor­ma­sjons­kaps­le­ne utlø­per etter ett år.

Om du besø­ker vår inn­log­gings­side, vil vi opp­ret­te en mid­ler­ti­dig infor­ma­sjons­kap­sel for å avgjø­re om nett­le­se­ren din aksep­te­rer infor­ma­sjons­kaps­ler. Denne infor­ma­sjons­kap­se­len inne­hol­der ingen per­son­opp­lys­nin­ger og for­svin­ner så snart du lukker nett­le­se­ren din.

Når du logger deg inn, blir det opp­ret­tet infor­ma­sjons­kaps­ler som lagrer inn­log­gings­in­for­ma­sjo­nen din og valg du har tatt når det gjel­der hvor­dan inn­hold skal vises. Infor­ma­sjons­kaps­ler med inn­log­gings­in­for­ma­sjon utlø­per etter to dager, mens de med vis­nings­valg varer i ett år. Hvis du krys­ser av for &lauot;Husk meg»t;, vil inn­log­gings­in­for­ma­sjo­nen din opp­be­va­res i to uker. Hvis du logger deg ut av kon­to­en din, vil disse infor­ma­sjons­kaps­le­ne forsvinne.

Hvis du redi­ge­rer eller pub­li­se­rer en artik­kel, vil ytter­li­ge­re en infor­ma­sjons­kap­sel bli lagret i nett­le­se­ren din. Denne infor­ma­sjons­kap­se­len inne­hol­der ingen per­son­opp­lys­nin­ger, men bare ID-en til artik­ke­len du nett­opp redi­ger­te. Den utlø­per etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artik­ler på denne siden kan inklu­de­re inne­bygd inn­hold (f.eks. video­er, bilder, artik­ler osv.). Inne­bygd inn­hold fra andre nett­ste­der opp­fø­rer seg på nøy­ak­tig samme måte som om den besø­ken­de hadde besøkt nett­ste­det som det inne­byg­de inn­hol­det kommer fra.

Disse nett­ste­de­ne kan samle inn opp­lys­nin­ger om deg, bruke infor­ma­sjons­kaps­ler, bygge inn spo­rings­sys­te­mer fra tredje­par­ter og over­våke hva du gjør via dette inne­byg­de inn­hol­det. Dette omfat­ter også spo­ring av hand­lin­ge­ne dine via det inne­byg­de inn­hol­det dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Analyse

Vi bruker Google Ana­ly­tics til å måle tra­fikk på nett­si­den vår. Google har sin egen per­son­vern­po­li­cy som du kan se gjen­nom her. Hvis du ikke ønsker å bli  sporet av Google Ana­ly­tics, kan du gå til Google Analytics-bortkoblingssiden.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Dine opp­lys­nin­ger vil aldri bli delt med 3de parter eller andre uten ditt ytter­li­ge­re samtykke

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du legger igjen en kom­men­tar, blir kom­men­ta­ren og infor­ma­sjon om kom­men­ta­ren lagret på ube­stemt tid. Dette er for at vi kan gjen­kjen­ne opp­føl­gings­kom­men­ta­rer og god­kjen­ne dem auto­ma­tisk i stedet for å legge dem i en kø der de må god­kjen­nes manu­elt av en redaktør.

For bru­ke­re som regist­re­rer seg på dette nett­ste­det (dersom denne mulig­he­ten eksis­te­rer), lagres det også per­son­opp­lys­nin­ger som de oppgir i bru­ker­pro­fi­len sin. Alle bru­ke­re kan se, redi­ge­re og slette sine egne per­son­opp­lys­nin­ger når som helst (bort­sett fra bru­ker­navn). Nett­ste­dets admi­ni­stra­to­rer kan også se og redi­ge­re denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nett­ste­det eller har lagt igjen kom­men­ta­rer, kan du be om å få en eks­port­fil som inne­hol­der per­son­opp­lys­nin­ge­ne vi har om deg. Dette omfat­ter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi slet­ter alle per­son­opp­lys­nin­ger vi har om deg. Dette omfat­ter ikke opp­lys­nin­ger vi er pålagt å lagre av admi­ni­stra­ti­ve, juri­dis­ke eller sik­ker­hets­mes­si­ge årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besø­ken­des kom­men­ta­rer kan bli kon­trol­lert gjen­nom en auto­ma­tisk gjen­kjen­nel­ses­tje­nes­te mot søppelkommentarer.

Din kontaktinformasjon

Epost: post@wefixas.no

Tilleggsinformasjon

Opplysningskrav fra bransjelovgivning

Til­syns­myn­dig­het

E‑post: postkasse@datatilsynet.no

Tele­fon: +47 22 39 69 00

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle